Zgoda rodziców na wyjazd dziecka

    Wyrażamy zgodę na udział w wycieczce do ............................................  naszego dziecka ................................................................................................
w dniu .......................................... pod opieką ks. Piotra Zioło.   Jednocześnie oświadczamy, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego dziecka w tej wycieczce.
..........................................................................
miejscowość i data.............................................................................
czytelny podpis rodziców
telefon kontaktowy:
uczestnika wyjazdu: ………………………………
rodzica: …………...........……………